Wypożyczalnia i serwis

Wypożyczania i serwis to miejsce gdzie możesz wypożyczyć cały sprzęt narciarski oraz snowboardowy bądź zadbać o swój własny by cieszyć się białym szaleństwem.

Przy wypożyczaniu sprzętu należy okazać się dowodem osobistym oraz karnetami zakupionymi na kasie!

Cennik wypożyczalnia

 

RODZAJ SPRZĘTU DO 2 GODZIN – KAŻDA NASTĘPNA GODZINA 5ZŁ CAŁY DZIEŃ
komplet narc. (narty, buty) 40 zł 60 zł
komplet snowboard (buty, deska) 40 zł 60 zł
narty 35 zł 50 zł
deska 35 zł 50 zł
buty (zjazdowe/snowboardowe) 35 zł 50 zł
kask 10zł 15zł
kije 5 zł 10 zł

Szafka depozytowa 5 zł/do 4 godzin. Każda następna godzina dopłata 1 zł

Cennik serwis

CENNIK NARCIARSKI/SNOWBOARDOWY I ŁYŻEWNARTY/SNOWBOARDŁYŻWY
Ostrzenie40 zł25 zł
Mały serwis (wyrównanie ślizgu, smarowanie, polerowanie, ostrzenie)90 zł
Duży serwis (pełne regeneracje, wyrównanie ślizgu, zalewanie ubytków, smarowanie, polerowanie, ostrzenie)120 zł
Regulacja wiązań14 zł
Odrdzewianie płóz10 zł
Profilowanie stalki, wymiana holdera, wymiana oczek, itp.Indywidualnie

Regulamin wypożyczalni narciarskiej 

 

1. Wypożyczalnia Ośrodka Narciarska Kurza Góra prowadzi wynajem sprzętu sportowego.

2. Wypożyczalnia jest właścicielem sprzętu sportowego, będącego przedmiotem wypożyczenia.

3. Osoba wypożyczająca sprzęt sportowy „Wypożyczający” zawiera z Wypożyczalnią umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której niniejszy regulamin jest nierozerwalnym elementem.

4. Sprzęt sportowy może zostać wypożyczony wyłącznie osobie, która okaże Wypożyczalni dokument z aktualnym zdjęciem, potwierdzające jej tożsamość lub wpłaci ustaloną przez Wypożyczalnię kaucję, która odpowiada wartości wypożyczonego sprzętu.

5. Podpisując umowę wypożyczenia, Wypożyczający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie umową określonym, zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Bezpieczeństwa, a także zeskanowanie okazanych dokumentów ze zdjęciem oraz akceptuje zapisy niniejszego regulaminu.

6. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.

7. Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać Wypożyczającemu sprzęt w należytym stanie, zdatnym do prawidłowego i bezpiecznego jego użytkowania.

8. Odbierając wypożyczany sprzęt, Wypożyczający powinien upewnić się, że jest on kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

9. Podpisanie umowy wypożyczenia przez Wypożyczającego jest równoznaczne z potwierdzeniem, że otrzymany przez niego sprzęt nie jest wadliwy, jest kompletny, a jego stan techniczny pozwala na jego prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Poprzez złożenie podpisu Wypożyczający akceptuje także ustawioną na wiązaniach wypożyczanych nart siłę wypięcia buta narciarskiego, jeżeli tego rodzaju sprzęt jest przez niego wypożyczany.

10.Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem.

11. Wypożyczający odpowiada finansowo za utratę lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu oraz za jego uszkodzenie powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania, zarówno przez samego Wypożyczającego, jak i przez osoby trzecie.

12. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wypożyczonego sprzętu, Wypożyczalnia dolicza do ceny wypożyczenia kwotę pieniężną odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego sprzętu lub zakupem sprzętu o wartości równej cenie zakupu wypożyczonego sprzętu .

 

 

13. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania.

14. Informacje dotyczące cen wypożyczania sprzętu sportowego oraz szczegóły dotyczące okresów rozliczeniowych, zawarte są w ogólnodostępnym cenniku, znajdującym się w wypożyczalni.

15. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, Wypożyczalnia nie zwraca Wypożyczającym jakiejkolwiek kwoty pieniężnej za niewykorzystany czas wypożyczenia.

16. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczającego wymaga akceptacji Wypożyczalni.

16a. Przedłużenie czasu wypożyczenia sprzętu skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty, ustalonej na podstawie obowiązującego w momencie wypożyczenia cennika.

16b. W przypadku niezwrócenia wypożyczonego sprzętu w określonym umową czasie przy braku akceptacji przedłużenia czasu wypożyczenia sprzętu przez Wypożyczalnię , Wypożyczalnia naliczy karę umowną w wysokości dziesięciokrotności ceny wypożyczenia za każdy dzień przedłużenia. Niezależnie od powyższego uprawnienia sprawa może zostać zgłoszona do polskich organów ścigania w ramach zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa przywłaszczenia.

17. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu. Jazda na nartach i snowboardzie to sporty ekstremalne, wymagające od uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności. Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.

18. Osoby przebywające n terenie Ośrodka Narciarskiego Kurza Góra, oraz dokonujące zakupu dowolnych karnetów, szkoleń oraz dokonujące wypożyczenia wyrażają zgodę na rejestrowanie wizerunku niezbędne do prowadzenia foto kontroli.

19. Dane osobowe tych osób będą przetwarzane jedynie w sposób i w celu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

20. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Narciarskiego Kurza Góra wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku w celach marketingowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

21. Administratorem danych osobowych jest Kurza Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Kurzętniku przy ulicy Kurza 1.

nasi partnerzy