noclegi kamery

Regulamin ośrodka Kurza Góra

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

 

REGULAMIN
Ośrodka Narciarskiego Kurza Góra w Kurzętniku

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszego ośrodka narciarskiego, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim jest spółka
 2. Kurza Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Kurzętniku, 13-306 Kurzętnik, ul. Kurza 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000513566 NIP: 7412127392, REGON: 281599890
 3. Obszar zorganizowanego terenu narciarskiego określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZORGANIZOWANEGO TERENU NARCIARSKIEGO:

 

 1. Korzystanie z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia ośrodka, na podstawie ważnego karnetu.
 2. Karnet czasowy uprawnia do korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego przez okres ważności karnetu.
 3. Na Stacji narciarskiej prowadzona jest foto- kontrola osób korzystających z karnetów czasowych. Zdjęcie wykonywane są podczas każdego skasowania karnetu czasowego na bramkach wejściowych na wyciąg narciarski.
 4. Przechodzenie przez bramki bez prawidłowego odczytu karnetu bądź przechodzenie przez bramki przez więcej niż jedną osobę będzie skutkowało zablokowaniem lub odebraniem karnetu bez prawa zwrotu kaucji oraz niewykorzystanych zjazdów.
 5. Karnety inne niż czasowe nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane w okresie działania Stacji, zgodnie z ich treścią.
 6. Kaucja za kartę magnetyczna ważna jest tylko jeden sezon.
 7. Z karnetu czasowego może korzystać wyłącznie jedna osoba, pod rygorem ZABLOKOWANIA karnetu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.
 8. Warunkiem korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego jest znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu jak również Regulaminu FIS oraz posiadanie ważnego karnetu.
 9. Pracownicy ośrodka są uprawnieni do kontroli ważności karnetu oraz zasad korzystania z karnetu.
 10. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding i osoby trzecie, korzystające ze zorganizowanego terenu narciarskiego zobowiązane są do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę tras i wyciągów, dyżurujących ratowników narciarskich i funkcjonariuszy policji pełniących służbę na stoku.
 11. Osoby przebywające na terenie ośrodka narciarskiego odpowiedzialne są za własne zachowanie oraz za poprawne działanie używanego sprzętu narciarskiego
  i snowboardowego przez nie używanego.
 12. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych konstrukcyjnie przeznaczonych do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu.
 13. Zabronione jest korzystanie z urządzeń transportu linowego, tras narciarskich
  przez osoby będące w stanie nietrzeźwości (pow. 0,5 ‰) lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych.
 14. Zarządzający ośrodkiem zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu bądź do usunięcia osób, których zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajdują się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 15. Zabrania się wprowadzania na teren ośrodka zwierząt oraz pozostawiania i wyrzucania nieczystości w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 16. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu na trasach narciarskich
  oraz w trakcie korzystania z urządzeń transportu linowego.
 17. Zabrania się korzystania z tras narciarskich poza godzinami otwarcia ośrodka oraz przebywania poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 18. Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych, zjazd na sankach oraz wszelkich innych przedmiotach niż narty lub snowboard.
 19. Trasy narciarskie są jednokierunkowe i są przeznaczone wyłącznie do zjazdu w dół.
 20. W trakcie użytkowania urządzeń transportu linowego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń transportu linowego oraz tras narciarskich, ponadto należy stosować się do przepisów kodeksu narciarskiego, instrukcji, znaków i zaleceń obsługi, w tym do zapisów niniejszego regulaminu.
 21. Początkujący narciarze i snowboardziści zobowiązani są do informowania o tym fakcie obsługę wyciągu oraz mogą żądać dodatkowych informacji.
 22. Wsiadanie i wysiadanie z urządzeń transportu linowego odbywa się wyłącznie w oznakowanych miejscach do tego przeznaczonych.
 23. Wszelka działalność zarobkowa, w tym szkolenie narciarskie na obszarze OŚRODKA NARCIARSKIEGO KURZA GÓRA wymaga zgody zarządzającego.
 24. Zabrania się przebywania na terenie OŚRODKA NARCIARSKIEGO w odzieży z oznaczeniami „instruktor” itp., bez zgody zarządzającego stacją narciarską.
 25. Zarządzający ośrodkiem nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, w szczególności za uszkodzenia i porysowania ślizgów.
 26. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte poza teren ośrodka narciarskiego oraz mogą zostać pozbawione karnetu uprawniającego do korzystania z urządzeń transportu linowego.
 27. UWAGA: Na trasie wyciągu oraz na trasach narciarskich może pojawić się sprzęt służb technicznych, ratunkowych lub obsługi wyciągu (ratraki, skutery śnieżne, quady, itp.).

 

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Kurza Góra sp. z o.o. z siedzibą

w Kurzętniku, 13-306 Kurzętnik, ul. Kurza 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000513566 NIP: 7412127392, REGON: 281599890.Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres podany w zdaniu pierwszym.
2. Dane osobowe osób korzystających z karnetów czasowych będą przetwarzane przez zarządzającego stacją narciarską w celu wykonania umowy to jest na podstawie art. 6 lit. b RODO.
3. Administrator nie przewiduje powierzenia Pana/Pani danych osobowych.
4. Administrator będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży karnetu.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TRANSPORTU LINOWEGO
(WYCIĄGÓW)

Wyciąg narciarski

 1. Po przejściu przez bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.
 2. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).
 3. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
 4. Niedozwolone jest chwytanie na trasie pustych orczyków oraz wyczepianie się na trasie podjazdu.
 5. Orczyk należy powoli i spokojnie wypuścić za ostatnią podporą (w strefie wysiadania)
 6. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
 7. Nie wolno zatrzymywać się na peronie głównym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
 8. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych, bądź z innych przyczyn niezależnych od zarządzającego ośrodkiem narciarskim.
 9. Po zatrzymaniu wyciągu, należy zachować spokój i czekać na polecenia oraz informacje od obsługi wyciągu.

                          

 

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH

 1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych i czynnych trasach.
 2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, flarami, znakami ograniczającymi lub innymi.
 3. Narciarze i snowboardziści powinni zachować szczególną ostrożność w związku z mogącymi pojawić się na trasie narciarskiej przeszkodami, takimi jak: hydranty, armatki, systemy naśnieżania, lampy oświetleniowe i innymi sztucznymi przeszkodami.
 4. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej możliwe jest korzystanie tylko i wyłącznie z oświetlonych i czynnych tras.
 5. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
 6. Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby,
 7. Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
 8. Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.
 9. Wyprzedzania innych użytkowników tras tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
 10. Wjeżdżania na trasę narciarską, po uprzednim sprawdzeniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
 11. Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
 12. Podchodzenia lub schodzenia jest możliwe wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
 13. Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
 14. W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
 15. Używania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia
 16. Każdy uczestnik wypadku, sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.
 17. W razie wypadku narciarskiego lub potrzeby udzielenia pierwszej pomocy należy niezwłocznie zwrócić się do ratownika lub do obsługi wyciągu.
 18. Na trasie zjazdowej należy zachować szczególną ostrożność, dostosować jazdę do swoich umiejętności oraz warunków panujących na trasie i warunków atmosferycznych. Zabrania się utrudniania zjazdów pozostałym osobom, zatrzymywanie w miejscach o szczególnym nasileniu ruchu, brawurowej jazdy. Należy stosować się do ogólnych zasad przyjętych w ruchu lądowym.
 19. Zasady korzystania z tubingu określają odrębne regulaminy.
 20. Zaleca się zapoznanie z Kodeksem Narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską  (FIS), będącym do wglądu na terenie stacji.

 

Działania ratownicze na stacji

 1. Działania ratownicze  w zimie prowadzone są przez: służby ratownicze ośrodka
 2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi
 3. Telefony alarmowe:

          112  – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Osoby znajdujące się na terenie ośrodka mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

 

Dodatkowe informacje

 • właściciel wyciągu nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasie zjazdowej
 • trasa zjazdowa może być sztucznie naśnieżana, o takim fakcie informujemy zamieszczając stosowne znaki graficzne i tablice informacyjne znajdujące się w okolicy górnej i dolnej stacji kolei oraz w kasie.
 • podczas intensywnych opadów śniegu oraz sztucznego dośnieżania tras warunki do jazdy są utrudnione poprzez ograniczoną widoczność oraz zmienne warunki na stoku dlatego  też należy bezwzględnie ograniczyć prędkość jazdy i dostosować ją do panujących trudnych warunków.
 • podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (burze, długotrwałe deszcze) kierownik ośrodka narciarskiego ma prawo do wyłączenia wyciągów ze względów bezpieczeństwa.
 • właściciel nie odpowiada za sprzęt i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka narciarskiego.
 • za uszkodzone karty kasa nie zwraca pieniędzy
 • w sytuacji przerwy w działaniu ośrodka z powodu działania siły wyższej (w rozumieniu kodeksu cywilnego):
 • jeżeli przerwa trwa nie dłużej niż 1 (jedną) godzinę – czas obowiązywania karnetów czasowych zostaje przedłużony o czas trwania przerwy, ośrodek nie zwraca w takiej sytuacji ceny za niewykorzystany czas z danego karnetu czasowego;
 • jeżeli przerwa trwa dłużej niż 1 (jedną) godzinę – klient ma prawo wg swego wyboru:
 • otrzymać proporcjonalny zwrot ceny za niewykorzystany karnet czasowy;
 • przedłużyć okres obowiązywania karnetu czasowego o czas przerwy.

Zwrot ceny za niewykorzystany karnet czasowy następuje proporcjonalnie do czasu w jakim taki karnet nie mógł być wykorzystany z uwagi na przerwę w działaniu ośrodka z powodu działania siły wyższej.

 • Poza wyjątkami określonymi powyżej, karnety nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane w okresie działania ośrodka, zgodnie z ich treścią.
 • Na trasach zjazdowych mogą się odbywać zawody narciarskie oraz treningi.
 • Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do właściciela ośrodka narciarskiego  spółki „Kurza Góra” Sp. z o.o. z siedzibą w Kurzętniku, 13-306 Kurzętnik, ul. Kurza 1 w terminie do 7 dni od zdarzenia.

 

 

 

 

Regulamin

KORZYSTANIA ZE ZJEDŻALNI  TUBBY

TUBBY to świetna zabawa i bezpieczna forma aktywności jednak korzystanie z niej wymaga przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa.

 1. Ze zjeżdżalni Tubing samodzielnie mogą korzystać osoby powyżej 8 roku życia, które mają co najmniej 120 cm wzrostu.
 2. Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 3. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować ostrożność, zabrania się biegania po rampie, przepychania, wychylania się, itd.
 4. Zauważone w trakcie zjazdu usterki urządzeń należy niezwłocznie zgłosić obsłudze.
 5. Ślizgi winny być wykonywane z zachowaniem następujących warunków bezpieczeństwa:
 6. Osoba zjeżdżająca może rozpocząć ślizg dopiero w chwili zezwolenia przez obsługę;
 7. Zjazd odbywa się w pozycji siedzącej
 8. Po zakończeniu ślizgu należy natychmiast usunąć się z toru, robiąc miejsce następnemu użytkownikowi, oraz bezzwłocznie opuścić hamownię zjeżdżalni.
 9. Nie wolno korzystać ze zjeżdżalni pod nieobecność obsługi i krótko po opadach deszczu.
 10. Z krętej zjeżdżalni  może zjeżdżać tylko jedna osoba.
 11. Przed zjazdem należy upewnić się czy na zjeżdżalni nie ma innych osób ani pontonów.
 12. Należy usiąść wewnątrz pontonu, trzymając nogi uniesione na zewnątrz. Jeśli dwie osoby zjeżdżają w jednym pontonie maxi ( dopuszczalne tylko na zjeżdżalniach bez zakrętów ) należy upewnić się czy obie siedzą bezpiecznie wewnątrz pontonu.
 13. Dla lepszej stabilności, trzeba trzymać się za uchwyty.
 14. Podczas zjazdu należy umieścić linkę holowniczą wewnątrz pontonu.
 15. Zjazd opiekunów z dziećmi do lat 7 odbywa się w sposób określony przez obsługę.
 16. Bezwzględnie zabrania się:
 17. Rozpoczynania ślizgu bez zgody obsługi;
 18. Wskakiwania na kółko z rozbiegu;
 19. Wykonywania ślizgu w pozycjach niedozwolonych;
 20. Chwytania rękami elementów zjeżdżalni w czasie zjazdu, wnoszenia na zjeżdżalnię jakichkolwiek przedmiotów lub uprawiania niebezpiecznych zabaw, np: wyścigów, zjazdów
 21. Zatrzymywania się i stawania na zjeżdżalni;
 22. Dzieciom do lat 3 oraz kobietom w ciąży zabrania się korzystania ze zjeżdżalni;
 23. Wykonywania innych czynności, zagrażających bezpieczeństwu;
 24. Bezwzględnie zabrania się korzystania ze zjeżdżalni po spożyciu alkoholu.
 25. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla siebie i innych osób.
 26. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom ze schorzeniami serca i układu krążenia oraz szczególnie wrażliwym na nagle przeciążenia.
 27. Osobom, które nie przestrzegają postanowień regulaminu grozi zakaz dalszych zjazdów, a w przypadkach rażącego naruszenia regulaminu – wydalenie z terenu zjeżdżalni,
 28. Osoby korzystające ze zjeżdżalni czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 29. Nieznajomość niniejszego regulaminu oraz instrukcji użytkowania zjeżdżalni nie zwalnia z odpowiedzialności za jej nieprawidłowe użytkowanie.
 30. Osoby kupujące bilet akceptują tym samym regulamin.

 

 

 

Regulamin korzystania ze skoczni TUBBY JUMP

 1. Zabrania się korzystania i skakania ze skoczni pod nieobecność osoby odpowiedzialnej za zjeżdżalnię.
 2. Zabrania się korzystania i skakania ze skoczni dopóki poprzednia osoba nie zejdzie z poduszki powietrznej.
 3. Ze skoczni Tubby mogą korzystać osoby powyżej 8 roku życia, które mają co najmniej 120 cm wzrostu.
 4. Nie wolno korzystać ze skoczni Tubby Jump w trakcie i zaraz po opadach deszczu.
 5. Zabrania się zjazdu więcej niż jednego pontonu w tym samym czasie.
 6. W pontonie może jechać tylko jedna osoba.
 7. Przed zjazdem należy upewnić się czy na skoczni nie ma innych osób ani pontonów.
 8. Należy usiąść wewnątrz pontonu, trzymając nogi uniesione na zewnątrz.
 9. Dla lepszej stabilności, należy trzymać się za uchwyty.
 10. Podczas zjazdu należy umieścić linkę holowniczą wewnątrz pontonu.

 

 

REGULAMIN MEGA ZJEŻDZALNI SPLASH

 1. Ze zjeżdżalni Splash mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz małoletni, którzy ukończyli 4 rok życia.
 2. Osoby małoletnie mogą korzystać ze zjeżdżalni Splash wyłącznie za zgodą i pod opieką rodziców bądź pełnoletnich opiekunów.
 3. Przed skorzystaniem ze zjeżdżalni Splash każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem korzystania ze zjeżdżalni.
 4. Każdy korzystający powinien cechować się dobrym stanem zdrowia umożliwiającym bezpieczne korzystanie ze zjeżdżalni Splash.
 5. Osoby korzystające ze zjeżdżalni Splash zobowiązani są do stosowania się do uwag i zaleceń obsługi zjeżdżalni, właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na zjeżdżalnię klientom nie spełniającym wymagań dotyczących bezpieczeństwa.
 6. Zabronione jest korzystanie ze zjeżdżalni Splash po spożyciu alkoholu.
 7. Na zjeżdżalnię Splash można wchodzić wyłącznie po wykupieniu biletu wstępu, w ubraniach pozbawionych ostrych elementów (zamki błyskawiczne, ćwieki, spinki do włosów, pierścionki, okulary, zegarki, czapki z twardym daszkiem itp.). Obsługa może prosić o zdjęcie takiej części garderoby lub odmówić wstępu na zjeżdżalnię.
 8. Korzystający ze zjeżdżalni Splash, musi mieć zdjęte buty. Można korzystać ze zjeżdżalni w obuwiu do wody lub klapkach nie zawierających metalowych i ostrych elementów.
 9. Na teren zjeżdżalni Splash można wchodzić tylko od strony frontowej startu, niedozwolone jest wspinanie się po ścianach bocznych zjeżdżalni.
 10. Na zjeżdżalni Splash zabronione jest spożywanie jedzenia i napojów lub żucie gumy.
 11. Jednocześnie może zjeżdżać jedna osoba.
 12. Zabrania się skakania i zjeżdżania na stojąco.
 13. Po skończonym zjeździe korzystający ze zjeżdżalni Splash zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia jej lewą stroną.
 14. W przypadku silnego wiatru lub dużych opadów atmosferycznych, obsługa ma obowiązek natychmiast zakazać korzystania ze zjeżdżalni Splash. Niezastosowanie się do tego polecenia może grozić poważnymi obrażeniami, za które właściciel zjeżdżalni nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Zabronione jest przebywanie w pobliżu urządzeń napędzających zjeżdżalnię Splash – może to grozić porażeniem elektrycznym.
 16. Właściciel nie odpowiada za szkody wyrządzone celowo przez korzystających ze zjeżdżalni.
 17. Splash lub szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania poleceń pracowników obsługi.
 18. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych właściciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zjeżdżalni Splash.
 19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

REGULAMIN WIEŻY WIDOKOWEJ - KURZA GÓRA

nasi partnerzy