noclegi kamery

Regulamin ośrodka Kurza Góra

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszej stacji narciarskiej, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

REGULAMIN OŚRODKA

Kurza Góra Sp. z o.o.

dalej „Regulamin”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Podmiotem zarządzającym Ośrodkiem Kurza Góra (dalej „Ośrodek”) jest spółka Kurza Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Kurzętniku przy ul. Kurzej 1, kod pocztowy 13-306, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513566, REGON 281599890, NIP 7412127392 (dalej „Zarządzający Ośrodkiem”).
 2. Korzystanie z urządzeń transportu linowego (kolei linowych, wyciągów narciarskich, przenośników taśmowych) oraz tras narciarskich i rowerowych odbywa się w godzinach otwarcia Ośrodka na podstawie wykupionego biletu/karnetu. Zabrania się korzystania z Ośrodka i wchodzących w jego skład tras i urządzeń bez ważnego biletu/karnetu.
 3. Ośrodek prowadzi sprzedaż karnetów narciarskich i rowerowych w formie plastikowej elektronicznej karty zbliżeniowej (za którą pobierana jest kaucja) oraz biletów w formie papierowej bez kaucji.
 4. Godziny otwarcia Ośrodka i poszczególnych urządzeń i tras wchodzących w jego skład, rodzaje i ceny karnetów/biletów są dostępne na stronie internetowej kurzagora.pl oraz stacjonarnie przy kasach Ośrodka. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z godzinami otwarcia Ośrodka oraz urządzeń i tras przed zakupem karnetu/biletu. Jeśli klient zakupi karnet/bilet wykraczający poza godziny otwarcia Ośrodka/urządzenia/trasy pozostała należność za niewykorzystany czas nie będzie mu zwracana.
 5. Osoby przebywające na terenie Ośrodka odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, lecz również za działanie sprzętu rowerowego, narciarskiego i snowboardowego przez niego używanego.
 6. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych konstrukcyjnie przeznaczonych do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu. Osoby jeżdżące na rowerach zobowiązane są do używania kasków ochronnych konstrukcyjnie do tego przeznaczonych bez względu na wiek. Dodatkowo zaleca się ubieranie ochraniaczy na trasach rowerowych.
 7. Przed rozpoczęciem korzystania z Ośrodka, a w szczególności urządzeń transportu linowego, klient zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi regulaminami obowiązującymi w Ośrodku, w tym z niniejszym Regulaminem. Wszystkie regulaminy dostępne są na stronie internetowej kurzagora.pl oraz stacjonarnie przy kasach Ośrodka.
 8. Zabronione jest korzystanie z urządzeń transportu linowego, tras narciarskich i rowerowych przez osoby będące w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych. Zabrania się palenia tytoniu na trasach narciarskich i rowerowych oraz w trakcie korzystania z urządzeń transportu linowego.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Zarządzający Ośrodkiem lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu bądź nakazać opuszczenie Ośrodka osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 10. Początkujący narciarze, snowboardziści oraz rowerzyści zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie obsługę wyciągu.
 11. W trakcie korzystania z infrastruktury Ośrodka należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń oraz tras rowerowych i narciarskich. Ponadto należy zapoznać się oraz stosować się do przepisów Kodeksu Narciarskiego (Dekalog Reguł obowiązujących na trasach narciarskich ustalony przez Międzynarodową Federację Narciarską FIS) oraz bezwzględnie przestrzegać zapisów regulaminów obowiązujących w Ośrodku, w tym niniejszego Regulaminu, jak również stosować się do instrukcji, znaków i zaleceń obsługi.
 12. Wsiadanie i wysiadanie z urządzeń transportu linowego odbywa się wyłącznie w oznakowanych miejscach do tego przeznaczonych.
 13. Na trasach narciarskich zabronione jest poruszanie się pojazdami silnikowymi (poza pojazdami do tego uprawnionymi z mocy prawa), konno, za pomocą sań, sanek, jak również pieszo, a także podchodzenie na nartach za pomocą fok. Na trasach rowerowych można poruszać się wyłączenie na rowerach. Trasy narciarskie i rowerowe są jednokierunkowe i przeznaczone wyłącznie do zjazdu.
 14. Zabrania się wprowadzania na teren tras narciarskich oraz tras rowerowych zwierząt oraz pozostawiania i wyrzucania nieczystości w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do zachowania porządku i czystości.
 15. Zabrania się przebywania na trasach narciarskich i rowerowych poza godzinami otwarcia Ośrodka. W tym czasie prowadzone są prace techniczne. Niezastosowanie się do tego zakazu może doprowadzić do poważnego wypadku.
 16. Bilet/karnet czasowy jest przeznaczony wyłącznie dla jednej osoby. Zabrania się odsprzedaży lub odstępowania karnetów i biletów czasowych. Skorzystanie z karnetu/biletu czasowego przez więcej niż jedną osobę będzie skutkowało zablokowaniem lub odebraniem karnetu a posiadaczowi karnetu przysługuje prawo tylko i wyłącznie do zwrotu kaucji za kartę bez prawa zwrotu za niewykorzystane zjazdy.
 17. Prowadzenie na terenie Ośrodka jakiejkolwiek działalności gospodarczej jak również umieszczanie reklam, ulotek itp. jest dozwolone wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zarządzającego Ośrodkiem. Zabrania się przebywania na terenie Ośrodka w odzieży z oznaczeniami „instruktor” itp., bez zgody Zarządzającego Ośrodkiem.
 18. Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu mogą zostać usunięte poza teren Ośrodka oraz mogą zostać pozbawione karnetu/biletu uprawniającego do korzystania z urządzeń transportu linowego. W takim przypadku posiadaczowi karnetu przysługuje prawo tylko i wyłącznie do zwrotu kaucji za kartę bez prawa zwrotu za niewykorzystane zjazdy.
 19. UWAGA: Na trasie wyciągu oraz na trasach narciarskich, rowerowych może pojawić się sprzęt służb technicznych, ratunkowych lub obsługi Ośrodka (ratraki, skutery śnieżne, quady, itp.).
 20. Zarządzający Ośrodkiem lub osoba przez niego upoważniona jest uprawniony do zamknięcia Ośrodka w całości lub w części (np. poszczególnych urządzeń transportu) m.in. w razie zaistnienia poniżej wskazanych okoliczności:

a. w razie konieczności usunięcia usterek lub awarii technicznych, a także podczas przygotowania narciarskich tras zjazdowych lub ich fragmentów maszynami śnieżnymi, które skutkuje zamknięciem dla ruchu narciarskiego i snowboardowego;

b. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (burze, długotrwałe deszcze),

c. w razie organizowania zawodów, treningów, szkoleń itp., na czas ich trwania. Na czas organizacji imprez, zawodów lub treningów na terenie Ośrodka część tras zjazdowych może być czasowo wyłączona z ogólnego użytkowania, a informacja o tym umieszczana jest w pobliżu miejsca zakupu karnetów (kasy). Zabrania się wówczas korzystania z nich przez osoby nieuprawnione.

  21. Zakup biletu/karnetu, jak również rozpoczęcie korzystania z usług, urządzeń, tras itp. Ośrodka jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BRAMEK

 1. Karnet należy umieścić po lewej stronie ubioru, w zasięgu anteny bramki.
 2. Przedmioty mogące zakłócić odczyt karnetu (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe, karty magnetyczne, zwłaszcza karnety z innych stacji narciarskich itp.) należy umieścić po prawej stronie ubioru. Inne aktywne karty mogą zostać odczytane na bramkach i tym samych spowodować rozpoczęcie naliczania czasu lub pobranie punktów.
 3. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jeden karnet. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego nakazu.
 4. W polu oddziaływania anteny bramki należy pozostać, aż do momentu otwarcia kołowrotu. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karnetu zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki.
 5. Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę.
 6. Po przejściu przez bramkę na podstawie karnetu czasowego, automatycznie uruchamia się czasowa blokada uniemożliwiająca korzystanie z tego samego karnetu innym osobom.
 7. Należy zwracać szczególną uwagę na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki oraz oczekiwanie na wejście za osobą poprzedzającą w pewnej odległości, aby uniknąć dublowania odczytu kart.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TRANSPORTU

III.1. WYCIĄG NARCIARSKI

 1. Po przejściu przez bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.
 2. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).
 3. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
 4. Niedozwolone jest chwytanie na trasie pustych orczyków oraz wyczepianie się na trasie podjazdu.
 5. Orczyk należy powoli i spokojnie wypuścić za ostatnią podporą (w strefie wysiadania)
 6. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
 7. Nie wolno zatrzymywać się na peronie głównym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
 8. Po zatrzymaniu wyciągu, należy zachować spokój i czekać na polecenia oraz informacje od obsługi wyciągu.

III.2. PRZENOŚNIK TAŚMOWY

 1. Przejazd uważa się za rozpoczęty, po skasowaniu karnetu/biletu w urządzeniu wejściowym (bramce).
 2. Narty, deski snowboardowe i inne dopuszczone przedmioty przeznaczone do zjazdu należy ułożyć płasko na taśmie wzdłuż toru jazdy lub trzymać w rękach przed sobą. Rowery można przewozić wyłącznie na przeznaczonych do tego przenośnikach taśmowych; rower należy umieścić na taśmie i trzymać rękoma przez cały przejazd.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach piktogramowych i informacyjnych, a także do bezwzględnego wykonywania poleceń personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie urządzeń.
 4. Na taśmie jezdnej należy ustawiać się pojedynczo, jedna osoba za drugą z zachowaniem co najmniej 2 metrowego odstępu pomiędzy użytkownikami.
 5. Dzieci poniżej 5 roku życia muszą jechać taśmą jezdną w towarzystwie osoby dorosłej.
 6. W czasie jazdy należy stać obiema nogami na taśmie jezdnej, w pozycji zapewniającej stabilność.
 7. Zabrania się chodzenia po urządzeniu oraz korzystania z niego pod nieobecność personelu.
 8. Przed wejściem na taśmę jezdną należy ściągnąć i pozostawić wszelkie przedmioty mogące zaczepić się o elementy przenośnika taśmowego, czy w inny sposób stwarzać zagrożenie dla użytkowników przenośnika taśmowego.
 9. Użytkownicy posiadający długie włosy zobowiązani są do ich zabezpieczenia w taki sposób, by nie mogły zaczepić się o elementy przenośnika taśmowego.
 10. W czasie jazdy zabronione jest siadanie, leżenie bądź skakanie na taśmie jezdnej.
 11. W czasie jazdy zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchów.
 12. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
 13. Nie wolno zatrzymywać się na peronie głównym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
 14. Przenośnik taśmowy może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych, bądź z innych przyczyn niezależnych od Zarządzającego Ośrodkiem.
 15. Po zatrzymaniu przenośnika taśmowego, należy zachować spokój i czekać na polecenia oraz informacje od obsługi.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z TRAS ROWEROWYCH

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z tras rowerowych (dalej „Trasy rowerowe”) oraz wszystkich urządzeń zlokalizowanych w ich przebiegu, a przez pojęcie Trasy rowerowe rozumie się zarówno wszystkie trasy rowerowe wchodzące w skład Ośrodka, jak i poszczególne ich przebiegi (pojedyncza trasa), czy odcinki takiej trasy.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują także w przypadku, gdy użytkownik korzysta z Tras rowerowych w związku lub w trakcie zawodów sportowych z uwzględnieniem zasad, jakim się poddał wobec organizatora takich zawodów, w tym w szczególności określonych w regulaminie takich zawodów sportowych.
 3. Korzystanie z Tras rowerowych odbywa wyłącznie we wskazanych dniach i godzinach otwarcia Ośrodka oraz w warunkach dobrej widoczności i podczas braku opadów atmosferycznych w godzinach pracy kolei linowej, chyba, że Zarządzający Ośrodkiem z uwagi na porę dnia i panujące warunki atmosferyczne lub stan Tras rowerowych wyłączy Trasy rowerowe z użytkowania. Poza godzinami otwarcia obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z Tras rowerowych z uwagi na bezpieczeństwo osób pracujących przy ich utrzymaniu.
 4. Na terenie Tras rowerowych obowiązują następujące bezwzględne zakazy:

a. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających i tytoniu;

b.wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

c.wprowadzania psów i innych zwierząt;

d. wjazdu na Trasy rowerowe pojazdami innymi niż sprawny rower przeznaczony do uprawiania kolarstwa górskiego, bez odrębnego pisemnego zezwolenia Zarządzającego Ośrodkiem;

e. jazdy poza wyznaczonymi dniami i godzinami otwarcia Ośrodka lub pomimo jego zamknięcia przez wzgląd na warunki, w tym pogodowe;

f. jazdy w kierunku innym niż nakazany;

g. jazdy poza wyznaczoną trasą oraz ingerencji w przebieg i konstrukcję trasy;

h. jazdy bez kasku oraz jazdy na niesprawnym sprzęcie;

i. poruszania się pieszo po wyznaczonej trasie;

j.rzucania wszelkimi przedmiotami;

k. rozniecania ognia;

l. zabrudzania i zaśmiecania, w tym wykonywania napisów, wymalowań, umieszczania naklejek na Trasach rowerowych, w tym będących w ich przebiegu obiektach (skocznie, słupy do siatek ochronnych i siatki ochronne itp.).

m. wnoszenia lub wprowadzania pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, a także przedmiotów niebezpiecznych (np. noże, pałki), wykonanych z kruchego, pękającego, ostrego lub twardego materiału (np. szkło, metal, puszki).

n.użytkowania Tras rowerowych, które są zamknięte lub oblodzone;

o. zatrzymywania się w miejscach do tego niewyznaczonych

  5.Użytkownicy Tras rowerowych są zobligowani, w związku z korzystaniem z Tras rowerowych, do używania sprawnego sprzętu rowerowego, ochronnego, przeznaczonego i spełniającego obowiązujące powszechnie normy bezpieczeństwa, do użytku dla rowerzystów w kolarstwie górskim w postaci:

a. sprawnego roweru umożliwiającego korzystanie z tras rowerowych,

b. certyfikowanego kasku, ochraniaczy nóg i rąk oraz rękawic ochronnych,

w tym używania go przez cały czas poruszania się rowerem po Trasach rowerowych. W przypadku użytkowników niepełnoletnich bądź posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nieposiadającą tej zdolności za niestosowanie certyfikowanego sprzętu ochronnego, przeznaczonego do użytku dla rowerzystów w kolarstwie górskim, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub jego niewłaściwe stosowanie, odpowiedzialność ponosi przedstawiciel ustawowy takiej osoby lub jej opiekun.

6. Trasy rowerowe przeznaczone są wyłącznie do jazdy na sprawnych rowerach sportowych przeznaczonych do uprawiania dyscypliny kolarstwa górskiego, wyposażonych w:

a.dwa sprawne hamulce, po jednym na kole przednim i tylnym,

b. minimum przedni amortyzator przeznaczony do jazdy w górach na trasach zjazdowych.

  9. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się jazdy na rowerach nieprzystosowanych do zjazdów w terenach górskich.

10. Użytkownik korzystający z Tras rowerowych powinien być w dobrym stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z Tras rowerowych oraz uprawnianie kolarstwa górskiego.

11. W razie wątpliwości co do swojego stanu zdrowia bądź posiadanych umiejętności rowerzysta powinien powstrzymać od jazdy, aby nie stanowić zagrożenia dla siebie oraz innych użytkowników tras rowerowych.

12. Na Trasach rowerowych, mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy Ośrodka jak np.: złomy, wywroty, osuwiska, złamane konary itp. Może też dojść do upadania drzew i ich konarów na trasy, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie występowania szadzi lodowej. Należy korzystać z tras w sposób taki, aby można było dane przeszkody bezpiecznie ominąć.

13.Prędkość jazdy należy dostosować w szczególności do swoich umiejętności, warunków atmosferycznych oraz liczby użytkowników z nich korzystających.

14.W celu zachowania bezpieczeństwa użytkownik powinien przebywać na terenie Trasy rowerowej wraz z drugą osobą.

15.Kolory Tras rowerowych nie oznaczają trudności technicznych. Przed rozpoczęciem jazdy należy dokładnie zapoznać się z opisem i charakterem trasy oraz realnie ocenić swoje umiejętności. Korzystając z tras rowerowych rowerzyści zobowiązani są zachowywać się w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób trzecich.

16. Rowerzyści powinni dostosowywać prędkość jazdy do stopnia trudności odcinka trasy, warunków atmosferycznych, warunków na trasie w danej chwili oraz swoich umiejętności i liczby osób na trasie.

17. Przed rozpoczęciem jazdy w danym dniu na danej Trasie należy bezwzględnie zapoznać się z jej przebiegiem poprzez obejrzenie jej na mapie i w terenie. Oglądając daną trasę w terenie należy bezwzględnie zachować ostrożność i nie zakłócać użytkowania Trasy osobom, które po niej jeżdżą. Inspekcję trasy rowerzysta powinien wykonać każdorazowo, gdy Trasa zostaje ponownie otwarta po czasowym zamknięciu w danym dniu (na przykład z powodu warunków atmosferycznych).

18. Każdy użytkownik zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od użytkownika jadącego z przodu.

19. Każdy użytkownik powinien stosować się do poleceń lub komunikatów personelu Ośrodka, jakie odnoszą się do sposobu użytkowania Tras rowerowych.

20. Każdy użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić personelowi Ośrodka wszystkie dostrzeżone na Trasach rowerowych przeszkody lub uszkodzenia, o ile nie są one następstwem normalnego korzystania z Tras rowerowych.

21.W razie wypadku, każdy z rowerzystów znajdujący się w pobliżu powinien służyć pomocą poszkodowanemu oraz niezwłocznie, o ile okaże się to konieczne wezwać pomoc.

22.Zaleca się by świadkowie wypadku starali się zabezpieczyć miejsce wypadku oraz informowali nadjeżdżających rowerzystów o wypadku.

23.Poszkodowany/ świadek powinien poinformować również pracowników Ośrodka o wypadku w celu koordynacji akcji ratunkowej oraz zamknięcia trasy, na której zdarzył się wypadek.

24. Przed zakupem karnetu rowerowego należy podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

V. ZASADY KORZYSTANIA ZE ZORGANIZOWANYCH TERENÓW NARCIARSKICH

 1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych i czynnych trasach narciarskich i nartostradach. Ilekroć w niniejszym punkcie mowa jest o trasie narciarskiej należy przez to rozumieć również nartostradę, chyba że inaczej wskazano.
 2. Podczas jazdy po zmroku nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych i czynnych tras narciarskich.
 3. Trasy wyznaczane są tyczkami, siatkami. Koniec tras oznacza się odpowiednimi znakami ostrzegawczymi.
 4. Przebywanie i poruszanie się po trasach narciarskich poza godzinami ich otwarcia jest zabronione. Trasy narciarskie są otwarte od momentu otwarcia kolei i wyciągów, a zamknięte po upływie 15 minut, licząc od wyznaczonej godziny ostatniego wjazdu. Pełny wykaz godzin otwarcia poszczególnych kolei i wyciągów jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka. Po upływie tego czasu wyłączane jest oświetlenie na stokach.
 5. Narciarze i snowboardziści powinni zachować szczególną ostrożność w związku z mogącymi pojawić się na trasie narciarskiej przeszkodami, takimi jak: hydranty, armatki, systemy zaśnieżania, lampy oświetleniowe i innymi sztucznymi przeszkodami.
 6. W wyznaczonych godzinach, w których czynny jest zorganizowany teren narciarski, zabronione jest poruszanie się po trasach narciarskich pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań, sanek, jak również pieszo, a także podchodzenie na nartach za pomocą fok.
 7. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:

a. zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

b. zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu,

c.wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim,

d. wyprzedzania innych użytkowników tras tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów,

e. wjeżdżania na trasę narciarską, po uprzednim sprawdzeniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych,

f. unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe,

g. podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej,

h.przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej,

i.używania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia.

  8. W przypadku wypadku narciarskiego lub potrzeby udzielenia pierwszej pomocy należy niezwłocznie zwrócić się do ratownika lub do obsługi wyciągu.

9. Każdy uczestnik wypadku, sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.

10. Ustawianie tyczek, prowadzenie treningów czy też zawodów, wymaga pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zarządzającego Ośrodkiem.

11. Wyłączne prawo do prowadzenia szkoleń narciarskich/snowboardowych na terenie Ośrodka mają podmioty dysponujące pisemnym (pod rygorem nieważności) pozwoleniem na prowadzenie szkoleń wydanym przez Zarządzającego Ośrodkiem.

12. Zarządzający Ośrodkiem nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich prowadzących szkolenia narciarskie/snowboardowe na terenie ośrodka.

VI. DANE OSOBOWE/KLAUZULE INFORMACYJNE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób korzystających z karnetów

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z karnetów (dalej: „Dane”) jest spółka Kurza Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Kurzętniku przy ul. Kurzej 1, kod pocztowy 13-306, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513566, REGON 281599890, NIP 7412127392 (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres podany w zdaniu pierwszym.
 2. Administrator, za pośrednictwem systemu do odczytu karnetów przetwarza następujące dane osobowe: wizerunek, a w przypadku karnetów sezonowych również imię i nazwisko.
 3. Dane osobowe osób korzystających z karnetów są przetwarzane przez Administratora w celu:

a.zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług przewozu kolejami i wyciągami, to jest na podstawie art. 6 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”).

b. obrony przed roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz zapobiegania oszustwom i niezgodnemu z Regulaminem korzystaniu z karnetu (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).

  4. Dane przechowywane są przez okres nieprzekraczający 1 roku, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały zabezpieczone na potrzeby toczących się postępowań lub gdy Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.

5. Dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowaniu.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy/usług.

7.Administrator nie przewiduje udostępniania Pani/Pana danych osobowych.

8.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia do innego administratora lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

9. Administrator nie przekazuje Danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym na terenie Ośrodka monitoringiem wizyjnym i wykonywaniem zdjęć pamiątkowych (dalej: „Dane”) jest Kurza Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Kurzętniku przy ul. Kurzej 1, kod pocztowy 13-306, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513566, REGON 281599890, NIP 7412127392 (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres podany w zdaniu pierwszym.
 2. Monitoringiem wizyjnym prowadzonym przez Administratora objęty jest teren Ośrodka, w szczególności: budynki dolnej i górnej stacji (wejście/wyjście, korytarze, kasy biletowe, restauracje); obszar wokół budynków (place manewrowe i drogi dojazdowe, część zewnętrznych chodników i dróg przylegających do nieruchomości, miejsca postojowe).
 3. Przetwarzanie Danych następuje w celu:

a. zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z ośrodka (w tym w zakresie ochrony przed nieprawidłowym lub agresywnym zachowaniem innych osób) oraz ochrony mienia (w tym przed zniszczeniem, kradzieżą lub włamaniem) (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia);

b.prowadzenia marketingu bezpośredniego, a także obrony przed roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz zapobiegania oszustwom (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; motyw 47 Rozporządzenia),

c.w zakresie wizerunku klienta uwidocznionego na zdjęciu wykonanym na podstawie punktu I.21 Regulaminu, z kamery umieszczonej na trasie i specjalnie oznaczonej, przetwarzanie następuje w celu wykonania dodatkowej usługi przez Zarządzającego Ośrodkiem lub oznaczony podmiot trzeci działający za zgodą Zarządzającego Ośrodkiem – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

  4. Dane przechowywane są przez okres nieprzekraczający 14 dni, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały zabezpieczone na potrzeby toczących się postępowań lub gdy Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później. W zakresie wizerunku klienta uwidocznionego na zdjęciu wykonanym na podstawie punktu I.21 Regulaminu, zdjęcie klienta będzie usuwane niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po wykonaniu.

5. Dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowaniu.

6. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Ośrodka.

7. Odbiorcami Danych mogą być partnerzy biznesowi Administratora, w szczególności zapewniający wsparcie w zakresie obsługi technicznej, wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, firmy ochroniarskie, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

8.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia do innego administratora lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

9.Administrator nie przekazuje Danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. DODATKOWE INFORMACJE/FOTO KONTROLA

 1. Trasa zjazdowa może być dośnieżana, o czym Zarządzający Ośrodkiem informuje zamieszczając stosowne znaki graficzne i tablice informacyjne znajdujące się w okolicy górnej i dolnej stacji kolei oraz w kasie Ośrodka.
 2. Podczas intensywnych opadów śniegu oraz dośnieżania tras warunki do jazdy są utrudnione poprzez ograniczoną widoczność oraz zmienne warunki na stoku, dlatego też należy bezwzględnie ograniczyć prędkość jazdy i dostosować ją do panujących trudnych warunków.
 3. Zarządzający Ośrodkiem nie odpowiada za sprzęt i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.
 4. Karta zwrotna jest własnością Zarządzającego Ośrodkiem, a klient jest jej posiadaczem na czas korzystania z usługi i po wpłaceniu kaucji zwrotnej, w wysokości zgodnej z cennikiem. Kaucję zwrotną klient opłaca przy zakupie karnetu/biletu. Zwrot kaucji za kartę zwrotną można otrzymać wyłącznie dokonując zwrotu karty w kasach Ośrodka. Podstawą do zwrotu kaucji jest oddanie karty, która nie posiada pęknięć, odgięć lub innych widocznych uszkodzeń mechanicznych. Za uszkodzone karty kasa nie zwraca kaucji.
 5. Kartę z sezonu zimowego należy zwrócić do 30 kwietnia każdego roku. Kartę z sezonu letniego należy zwrócić do 15 listopada każdego roku. Po tej dacie staje się ona własnością klienta. Nośnik karty może być nadal używany przez użytkownika.
 6. Bilet/karnet czasowy jest przeznaczony dla jednej osoby, zabrania się korzystania z biletu czasowego przez więcej niż jedną osobę pod rygorem ZABLOKOWANIA biletu/karnetu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.
 7. Karnet czasowy uprawnia do korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego przez okres ważności karnetu.
 8. Rozpoczęte karnety czasowe nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem postanowień punktu VIII. niniejszego Regulaminu.
 9. Na podstawie elektronicznego systemu karnetów Ośrodek prowadzi system foto kontroli, która weryfikuje prawidłowość posługiwania się przez klientów karnetami czasowymi.
 10. W trakcie przejść przez bramki rejestrowane są zdjęcia/wizerunek klienta powiązanego z danym karnetem.
 11. Pracownicy Ośrodka są uprawnieni do kontroli ważności karnetu oraz zasad korzystania z karnetu.
 12. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, próby wyłudzenia przejścia lub posługiwania się karnetem przez osobę nieuprawnioną, karnet zostanie odebrany lub zablokowany, a posiadaczowi przysługuje prawo tylko i wyłącznie do zwrotu kaucji za kartę.
 13. Zwrotu kaucji za kartę można dokonać tylko do końca sezonu.

VIII. ZWROTY BILETÓW/KARNETÓW CZASOWYCH

 1. W przypadku przerwy w działaniu Ośrodka z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka np. przerwy w dostawie energii elektrycznej:

a. jeżeli przerwa trwa nie dłużej niż 1 (jedną) godzinę – czas obowiązywania karnetów czasowych zostaje przedłużony o czas trwania przerwy. Zarządzający Ośrodkiem nie zwraca w takiej sytuacji kosztów zakupu biletu za niewykorzystany czas z danego karnetu czasowego;

b. jeżeli przerwa trwa dłużej niż 1 (jedną) godzinę – klient ma prawo wg swego wyboru:

i. otrzymać proporcjonalny zwrot kosztów zakupu biletu za niewykorzystany karnet czasowy; zwrot koszu zakupu biletu za niewykorzystany karnet czasowy następuje proporcjonalnie do czasu, w jakim taki karnet nie mógł być wykorzystany z uwagi na przerwę w działaniu Ośrodka

ii. przedłużyć okres obowiązywania karnetu czasowego o czas przerwy.

  2. Klient ma prawo do otrzymania zwrotu zgodnie z ust. 1 niniejszego punktu do 30 dni od dnia, w którym usługa miała być wykorzystana.

3. Klient powinien przekazać Zarządzającemu Ośrodkiem oryginał paragonu lub faktury i ewentualnie bilet/karnet, które chce zwrócić.

4. Karnety całoroczne, roczne (Pingwin PASS) nie podlegają zwrotowi.

5. Duża liczba osób, które korzystają z Ośrodka, złe warunki atmosferyczne lub narciarskie, oraz częściowe ograniczenie szerokości trasy narciarskiej nie są podstawą do zwrotu kosztów zakupu biletu/karnetu oraz reklamacji.

IX. ZNIŻKI

Zniżki i ulgi dostępne są na stronie kurzagora.pl oraz stacjonarnie podane w cennikach znajdujących się przy kasach Ośrodka.

X. REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem Zarządzający Ośrodkiem nie wykonał usługi lub wykonał ją w nienależyty sposób.
 2. Podstawą do złożenia reklamacji lub żądania zwrotów, jest dowód zakupy karnetu tj. paragon, wydruk z karty lub faktura. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, e-mail lub adres kontaktowy, numer telefonu do kontaktu, numer biletu lub karnetu oraz opisać przyczynę reklamacji (zgodnie z oświadczeniem).
 3. Zarządzający Ośrodkiem rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Zarządzający Ośrodkiem zawiadamia klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub e-mailowo, zależnie od sposobu złożenia reklamacji przez klienta.
 4. Wydanie duplikatu karty możliwe jest tylko i wyłącznie za okazaniem paragonu lub faktury. Pobierana jest wtedy dodatkowa opłata manipulacyjna za nową kartę.
 5. W wypadku kontuzji lub innej okoliczności uniemożliwiającej korzystanie z karnetu Klient może wnioskować o zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas na zakupionym karnecie. Ośrodek zastrzega prawo do indywidualnego rozpatrzenia wniosku. Zalecane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia w wybranym przez Klienta towarzystwie ubezpieczeniowym celem zabezpieczenia na wypadek zdarzenia losowego.
 6. Wszelkie reklamacje, skargi i wnioski należy kierować do Zarządzającego Ośrodkiem – o zaistniałym fakcie prosimy poinformować niezwłocznie, najlepiej w dniu zdarzenia ustnie obsługę kasy lub pisemnie lub mailem kontakt@kurzagora.pl w terminie do 14 dni od zdarzenia. Reklamacje rozpatrywane są indywidualnie.

XI. OSTRZEŻENIA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKODY/DZIAŁANIA RATOWNICZE NA STACJI

 1. Narciarstwo, snowboarding oraz korzystanie z tras rowerowych są aktywnościami o podwyższonym ryzyku, które mogą doprowadzić do uszkodzenia sprzętu oraz przyczynić się do uszczerbku na zdrowiu. Zarządzający Ośrodkiem nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, zderzenia i kolizje na terenie tras będące efektem winy korzystających z tras lub spowodowane niestosowaniem się przez poszkodowanego do zasad bezpieczeństwa, zasad wynikających z regulaminów obowiązujących w Ośrodku (w szczególności niniejszego Regulaminu) lub/i poleceń obsługi. W szczególności Zarządzający Ośrodkiem nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasie zjazdowej.
 2. Działania ratownicze w zimie prowadzone są przez: ratowników narciarskich.
 3. Akcję ratunkową w razie wypadku na Trasach rowerowych prowadzi Centrum Powiadomienia Ratunkowego.
 4. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi.
 5. Telefon alarmowy: 112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 6. Osoby znajdujące się w Ośrodku mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

REGULAMIN WIEŻY WIDOKOWEJ - KURZA GÓRA

nasi partnerzy