noclegi kamery

Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur

 

logo ue

 

Kurza Góra Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwo

Kurza Góra Sp. z o.o.

z umowy nr RPWM.01.03.04-28-0024/20-00

w ramach

Osi Priorytetowej 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”

Działania 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie Przedsiębiorczości)”

Poddziałania 1.3.4 – „Tereny inwestycyjne”

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko – Mazurskiego

na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorstwa Kurza Góra Sp. z o.o. dzięki uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w latach 2021-2022 oraz wzmocnienie konkurencyjności dzięki uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w Kurzętniku umożliwiającego rozwój działalności turystycznej od roku 2022.

Projekt polega za uzbrojeniu terenów inwestycyjnych dzięki czemu nastąpi rozwój ośrodka Kurza Góra i zwiększy jego konkurencyjność na rynku.

 

Zakres robót obejmuje:

  1. roboty ziemne, elementy odwodnienia i sieci (instalacja wodociągowa);
  2. rozbudowa sieci elektroenergetycznej;
  3. budowa nowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 1000kVa;
  4. sieć niskoprądowa.

Projekt ma służyć interesariuszom i przyczynić się do rozwiązania problemów:

  1. Kurza Góra
  2. Klienci ośrodka Kurza Góra

Ad.1

– braki w uzbrojeniu działki objętej projektem

– niezadowalające możliwości świadczenia usług turystycznych

– konieczność stworzenia warunków zgodnych z planowanymi potrzebami rozwojowymi ośrodka Kurza Góra

– konieczność rozwoju działalności ośrodka Kurza Góra

– konieczność uzbrojenia terenu umożliwiająca rozbudowę posiadanej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej

Ad.2

– niewystarczająca ilość atrakcji turystycznych w ofercie ośrodka Kurza Góra

– niewystarczająca ilość atrakcji turystycznych zlokalizowanych w powiecie nowomiejskim.

 

Projekt jest inwestycją początkową gdyż dotyczy zwiększenia zdolności produkcyjnej ośrodka Kurza Góra (Zgodnie z art. 2 pkt 49 Rozp. Komisji (UE) nr 651/2014) projekt jest inwestycją początkową.

Projekt wpisuje się w założenia wpisane w SzOOP RPO WWM realizując założony cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR).

Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości.

Co powstanie: Utworzenie nowej trasy szkoleniowo-rekreacyjnej wraz z infrastruktura towarzyszącą

 

Wartość projektu: 2 191 851,44 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 175 937,21 zł
nasi partnerzy