692 693 072 kontakt@kurzagora.pl Warunki na stoku: zamknięte W dniu dzisiejszym: Zamknięte

Regulamin

 

REGULAMIN OŚRODKA NARCIARSKIEGO KURZA GÓRA W KURZĘTNIKU (AKTUALIZACJA Z DNIA 15.02.2018 r.)

§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Ośrodka narciarskiego Kurza Góra w Kurzętniku (zwanego dalej Ośrodkiem), tj.: z infrastruktury znajdującej się na terenie będącym w zarządzie Spółki Fidagaria. z o.o. (zwanym dalej Spółką) oraz stanowi podstawę zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem o odpłatnym korzystaniu z Ośrodka. 2. W skład infrastruktury, o której mowa w ust. 1 wchodzą: wyciągi narciarskie, trasy narciarskie, parkingi, drogi wewnętrzne, sanitariaty, urządzenia rekreacyjne i inne urządzenia oraz obiekty znajdujące się na terenie Ośrodka.
§ 2
1. Użytkownik zawierając umowę kupna/sprzedaży karnetu (biletu) zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Użytkownika powoduje zwolnienie Spółki z odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika z tytułu jego szkód. Nie wklucza to odpowiedzialności Użytkownika wobec Spółki oraz wobec innych Użytkowników za działanie niezgodne z postanowieniami Regulaminu.
3. Za szkody zaistniałe w Ośrodku poza godzinami jego otwarcia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu i Regulaminu FIS (Fédération Internationale de Ski), Spółka odpowiedzialności nie ponosi.
4. Nieprzestrzeganie Regulaminu, zachowanie zagrażające bezpieczeństwu Użytkownika, innych osób i mienia oraz niewykonywanie poleceń Pracowników i Obsługi Ośrodka, stanowi podstawę do natychmiastowego odstąpienia od umowy przez Spółkę z winy Użytkownika oraz usunięcia go z terenu Ośrodka. W takim przypadku Spółka zwolniona jest z obowiązku wykonania umowy bez zwrotu opłaty za karnet

§ 3
1. Spółka zawierając umowę sprzedaży karnetu zobowiązana jest wykonywać przewozy zgodnie z godzinami otwarcia ośrodka, które na bieżąco są publikowane na stronie www.kurzagora.pl
2. Użytkownik ma obowiązek zadbać o to, aby karnet był w stanie umożliwiającym jego działanie i weryfikację. Duplikaty nie są wydawane. 3. Do zawarcia umowy sprzedaży karnetów uprawnione są wyłącznie podmioty upoważnione przez Spółkę. 4. Użytkownik nie ma prawa zbywania karnetów pod tytułem odpłatnym lub darmowym pod rygorem opisanym w §2 ust.2 Regulaminu.
§ 4
1. Zabrania się uprawiania narciarstwa, snowboardingu i innych aktywności na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 2. Zarządzający Ośrodkiem lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie Ośrodka osobie, wobec której zachodzi podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
§ 5
1.Spółka może dokonywać zamknięć tras z przyczyn technicznych. Przerwy techniczne podawane są na bieżąco do wiadomości osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding i osób trzecich. Nie uprawniają one do zwrotu opłaty za karnet. Przestoje techniczne wynikające z awarii wyciągów nie uprawniają do zwrotu pieniędzy z zakupionych karnetów. W przypadku przerw technicznych dłuższych, niż 10 minut na wszystkich wyciągach czas na karnetach czasowych zostanie zatrzymany do czasu ponownego uruchomienia wyciągu.
2. Karnety uszkodzone w sposób mechaniczny nie podlegają zwrotowi ani reklamacji
3. Karnety punktowe oraz czasowe można wykorzystać tylko w sezonie zakupu, po jego zakończeniu ulegają anulacji.
4. Kaucja za wydanie karnetu wynosi 10 zł i jest zwrotna tylko w trakcie trwania sezonu zakupu. Po jego zakończeniu kaucja ulega fiskalizacji i nie ma możliwości jej odbioru. ​
5. Użytkownik w wypadku chęci złożenia reklamacji zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu zakupu, tj. paragonu lub faktury. W wypadku braku dokumentu zakupu reklamacje nie będą rozpatrywane
§ 6
Osoby uprawiające narciarstwo, snowboarding lub inną aktywność na terenie Ośrodka zobowiązane są do zachowania należytej staranności i ostrożności w celu ochrony życia, zdrowia własnego i innych osób oraz mienia, a w szczególności:
– zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania
– zapoznania się z aktualnie obowiązującymi Regulaminami: rozwieszonymi na terenie Ośrodka, stanowiącymi integralne części niniejszego Regulaminu jak i do ich przestrzegania
– zapoznania się z komunikatem narciarskim, umieszczonym na stronie internetowej www.kurzagora.pl oraz zapoznania z ostrzeżeniami narciarskimi znajdującymi się przy kasach informującymi o ewentualnych zagrożeniach na trasach
- dokonywania przemyślanych zakupów w oparciu o zapoznanie się z komunikatem pogodowym i ostrzeżeniami o zagrożeniach, ponieważ karnety nie podlegają zwrotowi oraz wymianie
– stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego Ośrodkiem
– zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu tras, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu
– wybierania takiego toru jazdy, który pozwoli uniknąć zderzenia z inną osobą zjeżdżającą
– wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni osobie wyprzedzanej wystarczającą przestrzeń dla jej manewrów
– usunięcia się z toru jazdy po ewentualnym upadku tak, aby nie stanowić zagrożenia dla nadjeżdżających osób
– pomocy osobie, która uległa wypadkowi i powiadomienia pracownika Ośrodka o zaistniałej sytuacji
– użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia
– korzystania z kasków ochronnych konstrukcyjnie przeznaczonych do uprawiania sportów zimowych
– powstrzymania się od palenia tytoniu i innych substancji na wyciągach i trasach narciarskich
– bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich i obsługi Ośrodka o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia – stosowania zasad określonych w Regulaminie FIS
§ 7
1. Narciarskie trasy zjazdowe oraz nartostrady są jednokierunkowymi drogami przeznaczonymi wyłącznie dla narciarzy i snowboardzistów, istnieje możliwość korzystania z tras zjazdowych przez narciarzy biegowych, ale tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z kierownictwem ośrodka. Na terenie
2. Zabrania się wjazdu na teren Ośrodka pojazdami silnikowymi poza miejsca przeznaczone do ruchu pojazdów.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy używania pojazdów silnikowych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego, ratowników narciarskich i służb wykonujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrony przyrody, pod warunkiem używania pojazdów wysyłających jednocześnie sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy używania przez zarządzającego Ośrodkiem pojazdów silnikowych w razie konieczności usunięcia usterek technicznych urządzeń transportu linowego lub taśmowego, przeznaczonych do transportu osób lub dokonania niezbędnych prac zabezpieczających, albo zachowania ciągłości prac w obiektach Ośrodka, pod warunkiem używania pojazdu wysyłającego jednocześnie sygnały świetlne w postaci żółtych świateł błyskowych i sygnały dźwiękowe.
5. Osoby znajdujące się na terenie Ośrodka obowiązane są ułatwić przejazd pojazdu, o którym mowa w ust. 3 i 4, w szczególności przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu i zachować szczególną ostrożność znajdując się w pobliżu takiego pojazdu.
§ 8
1.Narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: ślady ratraka, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi i innymi. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych i czynnych tras.
2. Na terenie całego ośrodka zabrania się korzystania z urządzeń typu ski trikke.
§ 9
Bezwzględnie zakazane jest korzystanie z terenu Ośrodka w godzinach jego zamknięcia, co dotyczy w szczególności tras narciarskich i nartostrad.
§ 10
Wykonywanie działalności w zakresie nauki i doskonalenia techniki jazdy na nartach i deskach snowboardowych na terenie Ośrodka może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Spółki. W przypadku wykonywania czynności opisanych w zdaniu poprzednim, osoby
wykonujące takie czynności będą usuwane z terenu Ośrodka, a zakupione przez nie karnety będą unieważniane bez dokonywania zwrotu uiszczonej opłaty. Powyższe nie uchybia postanowieniom § 2 ust. 2.
§ 11
W celu wyegzekwowania przestrzegania niniejszego Regulaminu upoważniony przez Spółkę podmiot może zatrzymać wyciąg narciarski i skorzystać z pomocy Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej lub pracowników ochrony. Powyższe nie uchybia postanowieniom § 2 ust. 2.
§ 12
Osoby niepełnosprawne chcące korzystać z atrakcji Ośrodka proszone są o kontakt z kierownictwem Ośrodka, ratownikiem lub obsługą. W zależności od stopnia niepełnosprawności oraz umiejętności będą one informowane o sposobie korzystania z atrakcji znajdujących się w Ośrodku.
§ 13
1. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. [Dz.U. 2011, nr 208, poz. 1241], będącą załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 14
Właściciel ośrodka może dokonywać zapisu obrazu i dźwięku przy użyciu urządzeń audiowizualnych i rozpowszechniać ten zapis za pomocą środków masowego przekazu w celu promocji działalności ośrodka.
§ 15
Użytkownik wchodząc na teren ośrodka zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminami znajdującymi się na jego terenie oraz ich przestrzegania.

§ 16
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.02.18 r. Regulamin ogłasza się przez wywieszenie w ogólnie dostępnych miejscach na terenie Ośrodka lub na stronie internetowej.