+48 89 675 00 40 kontakt@kurzagora.pl Warunki na stoku: Zapraszamy do naszej restauracji. W dniu dzisiejszym: Zamknięte

Regulamin

REGULAMIN
Ośrodka Narciarskiego Kurza Góra w Kurzętniku

Mając na uwadze bezpieczeństwo klientów naszego ośrodka narciarskiego, prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim jest spółka „Fidagaria” sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 5F, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Olsztyna, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000513566 NIP: 7412127392, REGON: 281599890
 2. Obszar zorganizowanego terenu narciarskiego określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZORGANIZOWANEGO TERENU NARCIARSKIEGO:

 

 1. Korzystanie z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia ośrodka, na podstawie ważnego biletu.
 2. Warunkiem korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego jest znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu jak również Regulaminu FIS oraz posiadanie ważnego biletu.
 1. Z biletu czasowego może korzystać wyłącznie jedna osoba, pod rygorem ZABLOKOWANIA biletu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.
 1. Pracownicy ośrodka są uprawnieni do kontroli ważności biletu oraz zasad korzystania z biletu.
 2. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding i osoby trzecie, korzystające ze zorganizowanego terenu narciarskiego zobowiązane są do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę tras i wyciągów, dyżurujących ratowników narciarskich i funkcjonariuszy policji pełniących służbę na stoku.
 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka narciarskiego odpowiedzialne są za własne zachowanie oraz za poprawne działanie używanego sprzętu narciarskiego
  i snowboardowego przez nie używanego.
 2. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych konstrukcyjnie przeznaczonych do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu.
 3. Zabronione jest korzystanie z urządzeń transportu linowego, tras narciarskich
  i rowerowych przez osoby będące w stanie nietrzeźwości (pow. 0,5 ‰) lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych.
 4. Zarządzający ośrodkiem zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu bądź do usunięcia osób, których zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajdują się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 5. Zabrania się wprowadzania na teren ośrodka i oraz tras rowerowych zwierząt oraz pozostawiania i wyrzucania nieczystości w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 6. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu na trasach narciarskich
  i  rowerowych oraz w trakcie korzystania z urządzeń transportu linowego.
 7. Zabrania się korzystania z tras narciarskich i rowerowych poza godzinami otwarcia ośrodka oraz przebywania poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 8. Na trasach narciarskich zabroniony jest ruch pieszych, zjazd na sankach oraz wszelkich innych przedmiotach niż narty lub snowboard.
 9. Trasy narciarskie są jednokierunkowe i są przeznaczone wyłącznie do zjazdu w dół.
 10. W trakcie użytkowania urządzeń transportu linowego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń transportu linowego oraz tras narciarskich, ponadto należy stosować się do przepisów kodeksu narciarskiego, instrukcji, znaków i zaleceń obsługi, w tym do zapisów niniejszego regulaminu.
 11. Początkujący narciarze i snowboardziści zobowiązani są do informowania o tym fakcie obsługę wyciągu oraz mogą żądać dodatkowych informacji.
 12. Wsiadanie i wysiadanie z urządzeń transportu linowego odbywa się wyłącznie w oznakowanych miejscach do tego przeznaczonych.
 13. Przechodzenie przez bramki bez prawidłowego odczytu biletu bądź przechodzenie przez bramki przez więcej niż jedną osobę będzie skutkowało zablokowaniem lub odebraniem biletu bez prawa zwrotu kaucji oraz niewykorzystanych zjazdów.
 14. Wszelka działalność zarobkowa, w tym szkolenie narciarskie na obszarze OŚRODKA NARCIARSKIEGO KURZA GÓRA wymaga zgody zarządzającego. Zabrania się przebywania na terenie OŚRODKA NARCIARSKIEGO w odzieży z oznaczeniami „instruktor” itp., bez zgody zarządzającego stacją narciarską.
 15. Zarządzający ośrodkiem nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego, w szczególności za uszkodzenia i porysowania ślizgów.
 16. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte poza teren ośrodka narciarskiego oraz mogą zostać pozbawione biletu uprawniającego do korzystania z urządzeń transportu linowego.
 17. UWAGA: Na trasie wyciągu oraz na trasach narciarskich może pojawić się sprzęt służb technicznych, ratunkowych lub obsługi wyciągu (ratraki, skutery śnieżne, quady, itp.).

ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ TRANSPORTU LINOWEGO
(WYCIĄGÓW)

Wyciąg narciarski

 1. Po przejściu przez bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk.
 2. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).
 3. Należy jechać wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu.
 4. Niedozwolone jest chwytanie na trasie pustych orczyków oraz wyczepianie się na trasie podjazdu.
 5. Orczyk należy powoli i spokojnie wypuścić za ostatnią podporą (w strefie wysiadania)
 6. Przy wysiadaniu należy opuścić peron górny w nakazanym kierunku.
 7. Nie wolno zatrzymywać się na peronie głównym (w miejscu wysiadania), należy go jak najszybciej opuścić.
 8. Wyciąg może być zatrzymany z powodu awarii lub złych warunków atmosferycznych, bądź z innych przyczyn niezależnych od zarządzającego ośrodkiem narciarskim.
 9. Po zatrzymaniu wyciągu, należy zachować spokój i czekać na polecenia oraz informacje od obsługi wyciągu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH

 1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych i czynnych trasach.
 2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, flarami, znakami ograniczającymi lub innymi.
 3. Narciarze i snowboardziści powinni zachować szczególną ostrożność w związku z mogącymi pojawić się na trasie narciarskiej przeszkodami, takimi jak: hydranty, armatki, systemy naśnieżania, lampy oświetleniowe i innymi sztucznymi przeszkodami.
 4. Podczas jazdy wieczorowej i nocnej możliwe jest korzystanie tylko i wyłącznie z oświetlonych i czynnych tras.
 5. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:
 • Zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby,
 • Zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.
 • Wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innym zjeżdżającym, znajdującym się przed nim.
 • Wyprzedzania innych użytkowników tras tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów.
 • Wjeżdżania na trasę narciarską, po uprzednim sprawdzeniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.
 • Unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe.
 • Podchodzenia lub schodzenia wyłącznie poza granicami trasy zjazdowej.
 • Przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej.
 • W razie zauważenia wypadku, każdy kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą.
 • Używania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia
 • Każdy uczestnik wypadku, sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.
 • w razie wypadku narciarskiego lub potrzeby udzielenia pierwszej pomocy należy niezwłocznie zwrócić się do ratownika lub do obsługi wyciągu,
 • na trasie zjazdowej należy zachować szczególną ostrożność, dostosować jazdę do swoich umiejętności oraz warunków panujących na trasie i warunków atmosferycznych. Zabrania się utrudniania zjazdów pozostałym osobom, zatrzymywanie w miejscach o szczególnym nasileniu ruchu, brawurowej jazdy. Należy stosować się do ogólnych zasad przyjętych w ruchu lądowym.
 1. Zasady korzystania z parku narciarskiego (snowparku) umieszczone są przy wjeździe do niego.
 2. Zasady korzystania ze strefy rodzinnej i tubingu określają odrębne regulaminy.
 3. Zasady korzystania z Bike Parku określa regulamin Bike Parku.
 4. Zaleca się zapoznanie z Kodeksem Narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską  (FIS), będącym do wglądu na terenie stacji.

Działania ratownicze na stacji

 1. Działania ratownicze  w zimie prowadzone są przez: służby ratownicze ośrodka
 2. Zauważony wypadek należy zgłosić do ratownika dyżurnego lub obsługi
 3. Telefony alarmowe:

112  – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 1. Osoby znajdujące się na terenie ośrodka mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.

Dodatkowe informacje

 • właściciel wyciągu nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasie zjazdowej
 • trasa zjazdowa może być sztucznie naśnieżana, o takim fakcie informujemy zamieszczając stosowne znaki graficzne i tablice informacyjne znajdujące się w okolicy górnej i dolnej stacji kolei oraz w kasie.
 • podczas intensywnych opadów śniegu oraz sztucznego dośnieżania tras warunki do jazdy są utrudnione poprzez ograniczoną widoczność oraz zmienne warunki na stoku dlatego  też należy bezwzględnie ograniczyć prędkość jazdy i dostosować ją do panujących trudnych warunków.
 • podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych (burze, długotrwałe deszcze) kierownik ośrodka narciarskiego ma prawo do wyłączenia wyciągów ze względów bezpieczeństwa.
 • właściciel nie odpowiada za sprzęt i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka narciarskiego.
 • za uszkodzone karty kasa nie zwraca pieniędzy
 • w sytuacji przerwy w działaniu ośrodka z powodu działania siły wyższej (w rozumieniu kodeksu cywilnego) – np. przerwy w dostawie energii elektrycznej z przyczyn nie leżących po stronie ośrodka:
 1. a) jeżeli przerwa trwa nie dłużej niż 1 (jedną) godzinę – czas obowiązywania karnetów czasowych zostaje przedłużony o czas trwania przerwy, ośrodek nie zwraca w takiej sytuacji ceny za niewykorzystany czas z danego karnetu czasowego;
 2. b) jeżeli przerwa trwa dłużej niż 1 (jedną) godzinę – klient ma prawo wg swego wyboru:
 • otrzymać proporcjonalny zwrot ceny za niewykorzystany karnet czasowy;
 • przedłużyć okres obowiązywania karnetu czasowego o czas przerwy.

Zwrot ceny za niewykorzystany karnet czasowy następuje proporcjonalnie do czasu w jakim taki karnet nie mógł być wykorzystany z uwagi na przerwę w działaniu ośrodka z powodu działania siły wyższej.

 • Karnety nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane w okresie działania ośrodka, zgodnie z ich treścią.
 • Kaucja za kartę magnetyczna ważna jest tylko jeden sezon (do kiedy zwrot kaucji)
 • Na trasach zjazdowych mogą się odbywać zawody narciarskie oraz treningi
 1. wszelkie skargi i wnioski należy kierować do właściciela ośrodka narciarskiego  spółki „Fidagaria” sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Olsztyńska 5F
 • o zaistniałym fakcie prosimy poinformować w dniu zdarzenia  ustnie obsługę kasy oraz pisemnie lub mailem na adres jaki adres w terminie do 7 dni od zdarzenia.