692 693 072 kontakt@kurzagora.pl Warunki na stoku: zamknięte W dniu dzisiejszym: Zamknięte

Kurs instruktorski - 13.01.18 - 21.01.18

20/12/2017

Kurs instruktora NARCIARSTWA w Kurzej Górze
 od 13.01.2018 do 21.01.2018 

kurs instruktora sportu,
specjalność: narciarstwo alpejskie (tzw. zjazdowe)
9 dni zajęć, w dni powszednie popołudniami, w weekendy cały dzień

Cena: 1550 zł (istnieje możliwość odpracowania 50% wartości szkolenia w roli instruktora)
Skipass - gratis

Kurs instruktora NARCIARSTWA w Kurzej Górze
 od 13.01.2018 do 21.01.2018 

kurs instruktora sportu,
specjalność: narciarstwo alpejskie (tzw. zjazdowe)
9 dni zajęć, w dni powszednie popołudniami, w weekendy cały dzień

Cena: 1550 zł (istnieje możliwość odpracowania 50% wartości szkolenia w roli instruktora)

ORGANIZATORZY:

Polska Akademia Sportu www.kursyinstruktorskie.edu.pl - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora sportu, trenera sportu, instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2014 nr 0 poz. 1145)

 

1.      Uprawnienia kursu instruktora narciarstwa

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora narciarstwa przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach  i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Posiadając legitymację instruktora można prowadzić samodzielnie lekcje nauki jazdy na nartach lub założyć własną szkółkę narciarską. 

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

 Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

 

rozmiar i wygląd legitymacji  


2.      Struktura kursu instruktora narciarstwa
• Część ogólna kursu instruktora (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zeCzęść ogólna kursu (teoria) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemnym opisowym). Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Część ogólna obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe (m.in. anatomia ogólna, anatomia czynnościowa aparatu ruchu, fizjologia człowieka, pedagogika, psychologia, pierwsza pomoc przedmedyczna, teoria sportu i treningu sportowego, metodyka wychowania fizycznego, teoria rekreacji ruchowej, fizjologia wysiłku fizycznego, prawo w sporcie, emisja głosu, korektywa i kompensacja, żywienie i dietetyka, itp.). Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach. 
Z tej części zwolnieni są: 
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu 
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.

 

 Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić pierwszą ratę 500 zł (gwarantującą miejsce na kursie) i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.

  

• Część specjalistyczna (teoria i praktyka) - 142 godziny lekcyjne (106,5 godziny zegarowej):

    • Ćwiczenia, wykłady, warsztaty – 72 godziny lekcyjne (54 h zegarowe). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez PAS terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

    • Praca własna kursanta i samokształcenie przed kursem - 70 h lekcyjnych (52,5 h zegarowe) - przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, realizacja przez kursantów wyznaczonych zadań: np. opracowanie regulaminów zawodów sportowo - rekreacyjnych, przygotowanie konspektów na podane tematy, opracowanie programu obozu sportowego, itp. Kursanci przywożą prace ze sobą na obóz i składają kierownikowi kursu na pierwszych zajęciach. Kierownik może także wyznaczyć dodatkowe zadania podczas kursu. 

 

3.      Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora narciarstwa

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest 1 dnia na miejscu na obozie. W sytuacjach indywidualnych jest możliwość zdawania tego egzaminu w Warszawie przed obozem.

Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić pierwszą ratę 500 zł (gwarantującą miejsce na kursie) i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały codziennie w terminie kursu.

 


4.      Uczestnicy kursu instruktora narciarstwa

 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat;

2. posiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);

3. posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kursu (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

4. nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (zobacz wykaz przestępstw), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).” (wymagane jest podpisanie oświadczenia na podaniu o przyjęcie na kurs);

6. posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;

7. posiada dobrą znajomość i umiejętności z narciarstwa obejmujące elementy stopnia podstawowego i średniego (1 i 2 stopień, opis poniżej w programie kursu), ewentualnie posiada umiejętności na poziomie pomocnika instruktora SITN/PZN, (nie wymagamy posiadania legitymacji SITN/PZN).


Przed kursem prosimy o zaopatrzenie się i dokładne zapoznanie z: 
- "Program nauczania narciarstwa zjazdowego PZN - SITN" (wydawnictwo z płytą DVD 2009 lub nowsze (możliwość zakupu w SITN, tel. 12 636 17 75, 12 636 29 30), cena ok 50 zł

 

oraz inne pozycje akademickie z zakresu narciarstwa zjazdowego (metodyka nauczania i technika jazdy), wydane w roku 2007 lub nowsze np.:
- "Narciarstwo zjazdowe - podręcznik dla studentów wychowania fizycznego" Kazimierz Vysata, wyd. II AWF Warszawa 2007 lub nowsze

- "Narty"  Janusz Lesiewski, wydawnictwo Pascal, 2007 lub nowsze

- "ZABAWY NA STOKU czyli jak uczyć dzieci jeździć na nartach" Makowski Krzysztof, Sakłak Wojciech, wyd. HARMONIA, 2008 lub nowsze

- "Narciarstwo rekreacyjne atlas ćwiczeń" Mrowicki A.  Nawarecki D,  Politechnika Opolska, 2008

- "Ćwiczenia narciarskie dla początkujących i średnio zaawansowanych" Tasz Szymon, LANDIE, 2010

- "Narciarstwo dla zaawansowanych"  Peszek A,  LANDIE, 2010

Przypominamy o zabraniu sprzętu narciarskiego w dobrym stanie (narty carvingowe) nasmarowane i naostrzone. Sprzęt można również na miejscu odpłatnie wypożyczyć.

Od 2 lat dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia muszą jeździć w kaskach. Dla dorosłych nie jest to obowiązkowe, ale zachęcamy, aby przyszli instruktorzy szkolili się w kaskach, aby dawać dobry przykład dbania o bezpieczeństwo (tak robi większość uczestników naszych kursów). 
5.      Planowana kadra kursu instruktora narciarstwa kierownik programowy - mgr Aureliusz Górka - trener II klasy, wykładowca i instruktor SITS PZN, doświadczony specjalista z zakresu narciarstwa zjazdowego, pedagog, absolwent AWF, wykształcił kilkuset instruktorów narciarstwa zjazdowego oraz ew. inni wybitni prowadzący - instruktorzy PZN, wykładowcy AWF


6.      Cena kursu instruktora narciarstwa

·         Część specjalistyczna z narciarstwa   1.200 zł brutto

·         Część ogólna                                    350 zł brutto

                                                              RAZEM:         1.550 zł brutto

dodatkowo płatne (nieobowiązkowo): 

- wyciągi 
- ew. wyżywienie 
- ew. zakwaterowanie

v    Z części ogólnej zwolnieni są:
- absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku „wychowanie fizyczne” lub „sport”
- instruktorzy sportu innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską uzyskaną w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu 
- absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu, którzy uzyskali państwowe zaświadczenie w latach 27.06.1997 – 23.08.2013 na podstawie rozporządzeń Ministra właściwego do spraw sportu
- osoby które zdały w PAS egzamin pisemny z części ogólnej.
- Dla chętnych wystawiamy faktury za udział w kursie.

v     Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

v     W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, materiały do zajęć.

Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje m.in.: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów).

7.      Planowany ramowy program kursu instruktora narciarstwa
1.      Wykłady 
1.1. Historia narciarstwa na świecie i w Polsce. Organizacje i infrastruktura narciarstwa w Polsce i na świecie 
1.2. Zasady prowadzenia zajęć rekreacyjno – sportowych na bazie narciarstwa zjazdowego. 
1.3. Technika i metodyka nauczania narciarstwa zjazdowego (specyfika nauczania dzieci) 
1.4. Kształtowanie sprawności ruchowej, rozwijanie zdolności motorycznych niezbędnych dla uprawiania narciarstwa zjazdowego. Sucha zaprawa – między sezonami. 
1.5. Zasady i cele zajęć rekreacyjnych opartych o narciarstwo zjazdowe. 
1.6. Sprzęt narciarski – dobór i konserwacja. Smary i zasady ich stosowania.
1.7. Bezpieczeństwo i higiena zajęć w narciarstwie zjazdowym. Niebezpieczeństwo gór, rodzaje śniegu. Typowe urazy narciarskie i pierwsza pomoc. Kodeks narciarski. 
1.8. Prawa i obowiązki instruktora narciarstwa zjazdowego. 
1.9. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w narciarstwie zjazdowym.
1.10. Charakterystyka konkurencji narciarskich. Organizacja i sędziowanie zawodów narciarskich oraz masowych imprez rekreacyjnych
1.11. Organizacja wycieczek i rajdów.
1.12. Egzamin teoretyczny 

2. Ćwiczenia 
2.1. Znaczenie rozgrzewki i jej charakter w zależności od terminu zajęć, gry i zabawy na nartach zjazdowych (których celem jest oswojenie z nartami, przyjmowanie właściwych pozycji narciarskich, właściwa praca kijkami). Metodyka zajęć rekreacyjnych na nartach zjazdowych ze szczególnym omówieniem doboru terenu do gier i zabaw na nartach, wykorzystanie terenu dla ułatwienia opanowania elementów narciarstwa.
2.2 Zasób ćwiczeń (ogólnorozwojowych i ukierunkowanych) kształtujących motorykę (siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość i równowaga) 
2.3. Ćwiczenia specjalistyczne w narciarstwie zjazdowym. 

2.4. Technika i metodyka elementów stopnia podstawowego (tzw. I stopień grupa A): oswojenie się ze sprzętem i środowiskiem: zakładanie sprzętu, podnoszenie się, upadanie, pozycja podstawowa, poruszanie się na płaskim terenie, podejścia, zwroty; ewolucje podstawowe: ześlizgi, jazda w linii spadku stoku, jazda w skos stoku, jazda wyciągiem, skręty kątowe (pług, łuki płużne, pół pług, pług hamujący z zatrzymaniem, poszerzenie kątowe, poszerzenie nożycowe, poszerzenie równoległe), skręt ślizgowy rotacyjny, skręt ślizgowy NW, przejazd łatwych form terenowych;


2.5. Technika i metodyka elementów stopnia średniego (tzw. II stopień grupa B): skręt cięty, skręt cięty NW, przejazd różnych form terenowych, jazda na zróżnicowanej trasie, elementy jazdy alpejskiej techniki jazdy (slalom);

2.6. Technika i metodyka elementów stopnia wyższego (tzw. III stopień grupa C): skręt cięty WN, skręt kompensacyjny, śmig cięty, freeride – jazda poza trasowa, przejazd trudnych form terenowych, elementy jazdy sportowej także na miękkich tyczkach

2.7. Prowadzenie przez kursantów zajęć praktycznych według uprzednio opracowanego konspektu. 
2.8 Egzamin praktyczny

3. Seminarium 

4. Praca samokształceniowa – tematyka prac kontrolnych
4.1. Przygotowanie konspektów zajęć narciarstwa zjazdowego wg podanego tematu (dla grup początkujących i zaawansowanych). 
4.2. Analiza i technika stopnia podstawowego, średnio i wyższego. 
4.3. Walory rekreacyjne, utylitarno-zdrowotne i poznawczo-krajobrazowe w narciarstwie zjazdowym. 
4.4. Wychowawcze znaczenie narciarstwa. 
4.6. Opracowanie regulaminu zawodów narciarskich. 
4.7. Opracowanie programu dwutygodniowego obozu narciarskiego. 

 

Planowane wymagania egzaminacyjne związane z zaliczeniem kursu (ostateczne wymagania przedstawia kierownik kursu na zajęciach i mogą się różnić od przedstawionych)

1.   Egzamin teoretyczny - literatura, materiały i wykłady w trakcie kursu (ocena 0 – 15 pkt.), wymagane minimum 8 pkt.

2.   Egzamin ustny z opisu technik poszczególnych ewolucji narciarskich zgodnie z opisem autorstwa dra Tomasza Niźnikowskiego (ocena 0 – 15 pkt.), wymagane minimum 8 pkt.

3.   Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia fragmentu wylosowanej jednostki lekcyjnej i konspektu (ocena 0 – 20 pkt), wymagane minimum 11 pkt.

4.   Pozytywna ocena z praktycznej demonstracji elementów techniki jazdy:

·         ewolucja z grupy A,

·         ewolucja z grupy B,

·         ewolucja z grupy C,

·         śmig,

·         jazda terenowa.

Ocena za każdy element techniki sportowej 0 - 10 pkt (max liczba 50 pkt) z wymaganym minimum 6 pkt. z każdej ewolucji.

Łącznie maksymalna liczba punktów do uzyskania 100, a minimum zaliczeniowe wynosi 65 pkt.

Szczegółowy program, treści zasady egzaminacyjne mogą zostać w niektórych elementach zmienione przez prowadzących zajęcia i egzmainatorów.

8.      Procedura zgłoszenia kursu instruktora narciarstwa

 

ZAPISY do 22 grudnia 2017

Wpłacić wymaganą kwotę (min. 500 zł na rezerwację miejsca i zakwaterowania) na konto bankowe: 
                                 POLSKA AKADEMIA SPORTU
                                           ul. Andriollego 1, 01-494 Warszawa
                                 mBank (BRE BANK WBE/Łódź)
                              95 1140 2004 0000 3202 5484 8110

tytułem: NARTY Kurza Góra, imię i nazwisko kursanta
 

2. Zapisać się na kurs - wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia

 

 - spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie 
- konsument wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przesyłanie danych dotyczących umowy zawartej na odległość za pośrednictwem adresu email podanego w tym formularzu

 

 3. Zebrać wymagane dokumenty:

1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

4. Wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę kursanta (do pobrania w dziale dokumenty)

5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej SPORTU, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej SPORTU

6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz

7. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU W KURSIE INSTRUKTORSKIM (lekarz pierwszego kontaktu, sportowy, lub medycyny pracy)

8. Ubezpieczenie od NNW obowiązującego w górach na nartach zjazdowych (np. Warta SKI, Euro<26 Sport, https://www.allianzdirect.pl/ ) na okres trwania kursu

 

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć na pierwsze zajęcia w przezroczystej "koszulce" A4

 

 

9.      Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora narciarstwa

- liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób na 1 grupę szkoleniową

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat. 

 

- zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014r. konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość z zastrzeżeniem art. 35 oraz art. 38 ust.1 i art. 38 ust.13

- prośba o udostępnienie loginu i hasła przysłana emailowo skutkuje rozpoczęciem wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i jest związana z art. 35 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r. Dz.U. poz.827 ze zm.


- Zgodnie z ustawą o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) "zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy". Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.  

 

JAKA jest różnica pomiędzy instruktorem sportu narciarstwa  a instruktorem narciarstwa PZN/SITN? (wg portalu instrutkorzy.pl)

instruktor sportu narciarstwa  (czerwona książeczka, potocznie zwany instruktorem MENIS / AWF)

instruktor narciarstwa SITN / PZN

PLUSY:
+ niska cena kursu (ok. 5 razy niższa niż SITN / PZN)
+ krótki czas odbywania kursu (min. 150 h obie części)
+ DOŻYWOTNIE UPRAWNIENIA - nie trzeba ich odnawiać i weryfikować
+ rejestracja w centralnej bazie instruktorów 
+ uprawnienia zawodowe zgodne z ustawą i rozporządzeniem 
+ możliwość pracy we wszystkich krajach unii europejskiej (uwaga, w niektórych krajach należy zgłosić się do odpowiedniej instytucji weryfikującej uprawnienia przed rozpoczęciem pracy)
+ program kursu w pełni przygotowuje do nauczania narciarstwa dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenia gier i zabaw na śniegu
+ nie trzeba umieć jeździć SUPER technicznie, aby zdać egzamin końcowy
+ program kursu jest wzorowany na opracowanym przez Komisję z Ministerstwa Sportu oraz TKKF

+ uprawnienia zawodowe są zgodne z wykazem zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej

+ kursy w większości są prowadzone przez instruktorów PZN
+ można prowadzić treningi w klubach i związkach sportowych z zawodnikami startującymi w Mistrzostwach Polski


MINUSY:
- czasami niektórzy instruktorzy PZN/SITN uważają się za "lepszych" od instruktorów sportu (choć niesłusznie, bo poziom zależy od danego instruktora, nie można go uogólniać)
- konieczność posiadania średniego wykształcenia (choć to raczej plus, niż minus, gdyż w jakimś stopniu podnosi jakość)

PLUSY:
+ zdobyte uprawnienia instruktorskie świadczą o bardzo wysokim poziomie  technicznej jazdy na nartach oraz odbytym długim szkoleniu
+ możliwość kontynuacji szkolenia i uzyskiwania kolejnych stopni (ISIA, IVSI, IVSS, instruktor wykładowca PZN)
+ szkolenie na instruktora można rozpocząć już od 16 roku życia (ale trwa to kilka lat)
+ programy szkolenia zbliżone są do programu szkoleń instruktorskich prowadzonych przez międzynarodowe stowarzyszenia narciarskie

MINUSY:
- bardzo wysoki koszt zdobycia uprawnień (w sumie ok. 5 razy wyższy niż instruktora sportu)

- bardzo trudny i surowo oceniany egzamin końcowy, zwłaszcza jazda terenowa i slalom na twardych tyczkach
- bardzo długi okres zdobywania uprawnień (demonstrator, zawody regionalne, pomocnik instruktora, egzamin regionalny, kurs instruktorski 3 częściowy) 
- konieczność opłacania składek SITN co roku
- obowiązek unifikacji (potwierdzania) uprawnień i opłat co 3 lata
- sama legitymacja SITN/PZN nie jest polskim zawodowym uprawnieniem, stąd instruktorzy PZN w trakcie szkolenia powinni uzyskać dodatkowe uprawnienia instruktora rekreacji lub instruktora sportu (w trakcie swojego kursu lub po jego zakończeniu)


REASUMUJĄC:

KAŻDA z legitymacji pozwala na legalne prowadzenie zajęć z narciarstwa dla dzieci, młodzieży i dorosłych indywidualnie, w szkołach i szkółkach oraz na zimowiskach i obozach.

Podsumowując całą dyskusję na forum nasza rada dla osób, które nie jeżdżą perfekcyjnie: radzimy najpierw zrobić uprawnienia instruktora sportu (np. PAS, AWF), następnie spróbować swoich sił w szkółce lub zimowisku jako instruktor i jeśli stwierdzicie, że się Wam to podoba i chcecie tak pracować, to zainwestujecie w super sprzęt, w kilka kursów SITN, podszkolicie się i w ok 3-4 lata uzyskacie uprawnienia PZN.